Άργος Διανομή Τύπου

Πελάτης:

Άργος Διανομή Τύπου - Πρακτορείο Φθιώτiδος

Wizz Υπηρεσίες:

  • Μελέτη & σχεδίαση υποδομών και πληροφοριακού συστήματος
  • Υλοποίηση δομημένης καλωδίωσης
  • Κατασκευή Data Room
  • Εγκατάσταση Διαχείριζόμενου Δικτύου
  • Αναβάθμιση Διακομιστών
  • Υλοποίηση Εταιρικού VPN Υποκαταστημάτων
  • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
  • Εγκατάσταση Συστήματος ADSL/ADSL Full Failover & Load Balancing
  • Εγκατάσταση Συστήματος Web Content Filtering
  • Εκπόνηση & Εφαρμογή Business Continuity Plan

Διάρκεια:

Ιούνιος 2009 - Δεκέμβριος 2009


Περιγραφή:

Η εταιρεία «Άργος» δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Το πρακτορείο Φθιώτιδας έχει την ευθύνη για αρκετούς νομούς και διατηρεί δύο επιπλέον υποκαταστήματα σε Λάρισα και Καρδίτσα.

 

Η συνεχής επιχειρηματική ανάπτυξη οδήγησε στην ανέγερση νέων, ιδιόκτητων εγκαταστάσεων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαλογή και η διακίνηση του Τύπου και να βελτιωθεί περαιτέρω η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών του πρακτορείου.

Σχεδιασμός

Λόγω της ιδιαιτερότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Άργος, κρίσιμη προϋπόθεση κατά την υλοποίηση του έργου ήταν η μη διακοπή της κανονικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Η Wizz, αφού αποτύπωσε και ανέλυσε το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα και τις διαδικασίες λειτουργίας του πρακτορείου, εκπόνησε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε το έργο.

Όπως προβλέπουν οι βέλτιστες πρακτικές, η σχεδίαση των υποδομών έγινε κατά τον αρχικό σχεδιασμό του κτηρίου, σε συντονισμό με την ομάδα μηχανικών επίβλεψης και με πρόβλεψη κάθε πιθανής επέκτασης, όπως για παράδειγμα η προγραμματισμένη μελλοντική εγκατάσταση ρομποτικού συστήματος διαλογής και συστήματος Pick-To-Light, και η εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος επιτήρησης (IP Surveillance).

Υλοποίηση

Οι εργασίες δικτύωσης ξεκίνησαν με την κατασκευή πλήρως γειωμένου φυσικού δικτύου κατηγορίας 6 FTP, συνεχίστηκαν με την κατασκευή του Server Room, των Racks και την εγκατάσταση του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού και ολοκληρώθηκαν με την πιστοποίηση του δικτύου. Επόμενα βήματα ήταν η εγκατάσταση κεντρικού UPS 15KVA για τις ανάγκες των διακομιστών και των θέσεων εργασίας και η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης του Server Room.

Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε ασύρματη ζεύξη WAN μεταξύ νέου και παλαιού κτηρίου, προκειμένου για την προσωρινή ενοποίηση των δύο πληροφοριακών συστημάτων, ώστε κατά την διαδικασία μεταφοράς της εταιρείας να μην διαταραχθεί η κανονική της λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου και τη διάθεσή τους προς χρήση, πραγματοποιήθηκε η ανά τμήμα μεταφορά από το παλαιό στο νέο πληροφοριακό σύστημα, και η μεταφορά των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και τουτηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης.

Για την διαχείριση και εξασφάλιση του δικτύου σε λογικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκε το WizzEngines iRoute Corporate, στο οποίο υλοποιήθηκε Multi-ADSL Failover/Load Balancing, εταιρικό VPN με τα υποκαταστήματα της επιχείρησης και Content Filtering, ενώ για τις ανάγκες ασύρματης δικτύωσης των εργαζόμενων και των επισκεπτών εγκαταστάθηκε το διπλό WizzEngines i2Spot, παρέχοντας αφενός ασφάλεια στους χρήστες της εταιρείας, αλλά και ευκολία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους επισκέπτες και εξωτερικούς συνεργάτες της.

Το έργο ολοκληρώθηκε με προληπτική συντήρηση όλων των Servers, έλεγχο και επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων εργασίας των χρηστών, την εφαρμογή διαδικασιών backup δεδομένων, καθώς και τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας κοινόχρηστων πόρων πληροφορικής (αποθηκευτικός χώρος, εκτυπωτές, scanner, κλπ).

Προκλήσεις & Λύσεις: Ζεύξη Παλαιού και Νέου Κτηρίου

Η προσωρινή σύνδεση μεταξύ των τοπικών δικτύων (LAN) των δύο κτηρίων ήταν απαραίτητη στα πλαίσια σχεδίου για τη μη διακοπή της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας.

Η καταλληλότερη αντιμετώπιση του ζητήματος ήταν η δημιουργία μιας ad hoc ασύρματης ζεύξης, η οποία, δεδομένης της οπτικής επαφής των δύο κτηρίων, εξασφάλιζε την απαραίτητη αξιοπιστία και υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Η ιδιαιτερότητα που προέκυψε ήταν στην επιλογή της συχνότητας λειτουργίας στα 5.5 GHz, όταν κατά τις επιτόπιες μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι σε κοντινή απόσταση υπήρχε κεραία εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού, της οποίας οι παρεμβολές απέκλειαν τη ζεύξη στα συνήθη 2.4 GHz.

Προκλήσεις & Λύσεις: Server Migration

Για την ένταξη καθενός από τους server της εταιρείας στο νέο πληροφοριακό σύστημα ακολουθήθηκε μια διαδικασία τριών φάσεων.

Σε πρώτη φάση έγινε πλήρες backup, αφενός για την εξασφάλιση των δεδομένων σε κάθε περίπτωση και αφετέρου για την εγκατάσταση ενός προσωρινού Server «κλώνου» στο νέο κτήριο. Οι χρήστες συνέχισαν να έχουν στη διάθεσή τους τον Server αυτό όπως συνήθως.

Σε δεύτερη φάση, και ενώ είχε εγκατασταθεί ο επιλέον δρομολογητής, ο Server-κλώνος, μέσω μιας ελάχιστης διακοπής μερικών λεπτών, πήρε τη λειτουργική θέση του αρχικού.

Στην τελική φάση, ο αρχικός Server μεταφέρθηκε στη νέα του θέση, ενημερώθηκε μέσω ενός incremental restore και επανήλθε –πάλι με ελάχιστη διακοπή- στην κανονική του λειτουργία. Η διαδικασία επαναλήφθηκε για κάθε ένα από τους Server της επιχείρησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς και βάζοντας πλέον σε εφαρμογή πλήρες πρόγραμμα backup, ο προσωρινός Server παρέμεινε σε αναμονή για περιπτώσεις ανάγκης.

Προκλήσεις & Λύσεις: VPN Failover

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί συνδέσεις εικονικού δικτύου (VPN) για την ασφαλή διασύνδεση των κεντρικών της γραφείων με τα υποκαταστήματά της. Οι συνδέσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω συνδέσεων ADSL στο διαδίκτυο, ωστόσο στην περιοχή η πρόσβαση ADSL αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα αξιοπιστίας.

Αξιοποιώντας την ύπαρξη κεραίας κινητής τηλεφωνίας αρκετά κοντά στο νέο κτήριο, τοποθετήθηκε κατευθυντική κεραία και δρομολογητής WizzEngines iRoute 3G, μεταφοράς δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G), ο οποίος σε συνεργασία με τον κεντρικό δρομολογητή, υλοποίησε διαφανή, αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε περίπτωση.

Η επιπλέον σύνδεση αυτή εγγυάται μεταξύ άλλων και την απομακρυσμένη πρόσβαση από το τμήμα υποστήριξης της Wizz.

Αποτέλεσμα

Το πρακτορείο Άργος Φθιώτιδας, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς του απέκτησε ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα ασφαλές, αξιόπιστο και εξαιρετικά ευέλικτο, με χρήση κορυφαίων υλικών και εξοπλισμού, και υλοποιήσεις υψηλής τεχνολογίας WizzEngines.

Συγχρόνως, βασιζόμενη στις δυνατότητες των νέων υποδομών της, η επιχείρηση εφάρμοσε και εγκατέστησε ένα πλήρες σύνολο εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών της, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση τους.

Τέλος, ευνοούμενη από την αυξημένη αξιοπιστία μέσω της χρήσης Failover λύσεων και τη δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένης διαχείρισης, μείωσε σημαντικά τα κόστη Υποστήριξης Πληροφορικής και ελαχιστοποίησε τους χρόνους αντιμετώπισης ενδεχόμενων βλαβών.