Almatrans Διεθνής Μεταφορική

Πελάτης:

Almatrans Διεθνής Μεταφορική

Wizz Υπηρεσίες:

  • Μελέτη & σχεδίαση υποδομών και πληροφοριακού συστήματος
  • Υλοποίηση δομημένης καλωδίωσης
  • Κατασκευή Data Room
  • Εγκατάσταση Διαχείριζόμενου Δικτύου
  • Αναβάθμιση Διακομιστών
  • Υλοποίηση Εταιρικού VPN
  • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
  • Εγκατάσταση Συστήματος ADSL/ADSL Full Failover & Load Balancing
  • Εκπόνηση & Εφαρμογή Business Continuity Plan

Διάρκεια:

Ιούλιος 2010


Περιγραφή:

Η «Almatrans Α.Ε.» έχει έδρα τον Ασπρόπυργο και δραστηριοποιείται στον κλάδο των διεθνών και εθνικών μεταφορών. Η εταιρία καλείται να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου έχοντας σαν στόχο και προτεραιότητά του την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών τρόπων και μεθόδων μεταφοράς σε συνδυασμό με την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών του.

Η συνεχής επιχειρηματική ανάπτυξη οδήγησε στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών τους. Ο χρόνος που είχε η Wizz στη διάθεσή της για να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες εργασίες ήταν πολύ περιορισμένος και μόνο εκτός κανονικών ωραρίων εργασίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλες οι εργασίες να πρέπει να πραγματοποιηθούν Σαββατοκύριακα και εντός των προγραμματισμένων χρόνων, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια λάθους και καθυστέρησης.

Σχεδιασμός

Λόγω της ιδιαιτερότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της «Almatrans Α.Ε.», κρίσιμη προϋπόθεση κατά την υλοποίηση του έργου ήταν το ελάχιστο χρονικό περιθώριο για τη διακοπή της κανονικής λειτουργίας της επιχείρησης. Η Wizz, αφού αποτύπωσε και ανέλυσε το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα και τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρίας, εκπόνησε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε το έργο.

Όπως προβλέπουν οι βέλτιστες πρακτικές, η σχεδίαση των υποδομών έγινε κατά τον αρχικό σχεδιασμό του κτηρίου, σε συντονισμό με την ομάδα μηχανικών επίβλεψης και με πρόβλεψη κάθε πιθανής επέκτασης.

Υλοποίηση

Οι εργασίες δικτύωσης ξεκίνησαν με την κατασκευή πλήρως γειωμένου φυσικού δικτύου κατηγορίας 6 FTP, συνεχίστηκαν με την κατασκευή του Server Room, των Racks και την εγκατάσταση του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού και ολοκληρώθηκαν με την πιστοποίηση του δικτύου. Επόμενα βήματα ήταν η εγκατάσταση κεντρικού UPS για τις ανάγκες των διακομιστών και η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης του Server Room. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις καθώς και και το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου και τη διάθεσή του στη Wizz, ολοκληρώθηκε η μεταφορά και εγκατάσταση των θέσεων εργασίας στο νέο κτήριο και η σύνδεσή τους στο νέο πληροφοριακό σύστημα.

Για την διαχείριση και εξασφάλιση του δικτύου σε λογικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκε το WizzEngines iRoute Corporate, στο οποίο υλοποιήθηκε Multi-ADSL Failover/Load Balancing, ενώ για τις ανάγκες ασύρματης δικτύωσης των εργαζόμενων και των επισκεπτών εγκαταστάθηκε το διπλό WizzEngines i2Spot, παρέχοντας αφενός ασφάλεια στους χρήστες της εταιρείας, αλλά και ευκολία πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους επισκέπτες και εξωτερικούς συνεργάτες της.

Το έργο ολοκληρώθηκε με προληπτική συντήρηση όλων των Servers, έλεγχο και επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων εργασίας των χρηστών, την εφαρμογή διαδικασιών backup δεδομένων, τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας κοινόχρηστων πόρων πληροφορικής (αποθηκευτικός χώρος, εκτυπωτές, scanner, κλπ) και τέλος με τον έλεγχο για την ορθή λειτουργία ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος.

Προκλήσεις & Λύσεις: Επιλογή Καλωδίωσης

Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη καταπόνηση που θα αντιμετώπιζαν τα καλώδια δικτύου κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης και το περιορισμένο χρονικό περιθώριο καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου, επιλέχθηκε καλώδιο της εταιρίας Draka κατηγορίας 6 FTP, το οποίο αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανθεκτικό καθ’όλες τις δύσκολες εργοταξιακές συνθήκες που συνάντησε. Όσον αφορά τον τερματισμό η επιλογή έγινε με τα ίδια κριτήρια, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά Jacks Panduit κατηγορίας 6 FTP, τα οποία πέρα από την ανθεκτικότητά τους χαρακτηρίζονται επίσης από την ευκολία τοποθέτησης και το μικρό ποσοστό σφάλματος κατά τον τερματισμό τους (~1,5%).

Προκλήσεις & Λύσεις: Server Migration

Για την ένταξη καθενός από τους server της εταιρείας στο νέο πληροφοριακό σύστημα ακολουθήθηκε μια διαδικασία τριών φάσεων.

Σε πρώτη φάση η Wizz δημιούργησε πλήρες αντίγραφα ασφαλείας του συστήματος των διακομιστών καθώς και όλων των δεδομένων τους για για την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση όλων των εργασιών συντήρησης. Κατα τη  διάρκεια της μεταφοράς τους οι διακομιστές καθαρίστηκαν από σκόνες και βρομιές που δεν επέτρεπαν στα μηχανήματα να αναπνέουν κανονικά και δυσχαίρεναν τη λειτουργία τους.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των διακομιστών και των περιφερειακών τους και μετά την εγκαταστασή τους στο νέο Data room, έλαβαν την αρχική λειτουργική τους θέση, και ως συνήθως, ήταν στη διάθεση των χρηστών.

Προκλήσεις & Λύσεις: VPN Failover

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί συνδέσεις εικονικού δικτύου (VPN) για την συνεχή πρόσβαση των συνεργατών στους κοινόχρηστους πόρους της εταιρίας για την απομακρυνσμένη διαχείρησή τους. Οι συνδέσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω συνδέσεων ADSL στο διαδίκτυο, ωστόσο στην περιοχή η πρόσβαση ADSL αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα αξιοπιστίας.

Αξιοποιώντας την ύπαρξη κεραίας κινητής τηλεφωνίας αρκετά κοντά στο νέο κτήριο, τοποθετήθηκε κατευθυντική κεραία και δρομολογητής WizzEngines iRoute 3G, μεταφοράς δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G), ο οποίος σε συνεργασία με τον κεντρικό δρομολογητή, υλοποίησε διαφανή, αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε περίπτωση. Η επιπλέον σύνδεση αυτή εγγυάται μεταξύ άλλων και την απομακρυσμένη πρόσβαση από το τμήμα υποστήριξης της Wizz.

Αποτέλεσμα

Η εταιρία «Almatrans Α.Ε.», με την ολοκλήρωση των εργασιών της Wizz απέκτησε ένα σύγχρονο Πληροφοριακό Σύστημα ασφαλές, αξιόπιστο και εξαιρετικά ευέλικτο, με χρήση κορυφαίων υλικών και εξοπλισμού, και υλοποιήσεις υψηλής τεχνολογίας WizzEngines.

Συγχρόνως, βασιζόμενη στις δυνατότητες των νέων υποδομών της, η επιχείρηση εφάρμοσε και εγκατέστησε ένα πλήρες σύνολο εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών της, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση τους.

Τέλος, ευνοούμενη από την αυξημένη αξιοπιστία μέσω της χρήσης Failover λύσεων και τη δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένης διαχείρισης, μείωσε σημαντικά τα κόστη Υποστήριξης Πληροφορικής και ελαχιστοποίησε τους χρόνους αντιμετώπισης ενδεχόμενων βλαβών.