Όροι Χρήσης

Αποδοχή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου (εφεξής ΔΤ) της Wizz IT ΑΕ δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχετέ τους κατά διαστήματα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του ΔΤ δηλώνει την αποδοχή όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ΔΤ, που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Wizz IT ΑΕ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Wizz IT ΑΕ.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ΔΤ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ΔΤ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@wizz.gr.

 

 

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Η Wizz IT ΑΕ δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του ΔΤ θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

 

Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ΔΤ ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται».

 

Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω του ΔΤ έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

 

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω του ΔΤ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της Wizz IT ΑΕ.

 

Σε καμία περίπτωση η Wizz IT ΑΕ δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το ΔΤ ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα ΔΤ, ή για τη χρήση, μεταφόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η Wizz IT ΑΕ έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

 

 

Προσωπικά Δεδομένα - Ασφάλεια

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ΔΤ υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις: Ελληνικό Δίκαιο: Ν.2472/1997, Π.Δ.207/1998, Π.Δ.79/2000, Αρ.8 Ν.2819/2000, Ευρωπαικό Δίκαιο: ΟΔ.95/46/ΕΚ, ΟΔ.97/66/ΕΚ).

 

Η Wizz IT ΑΕ μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ΔΤ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

 

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του πλοηγού (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του ΔΤ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω του ιδίου.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browsing) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Ο παρών ΔΤ περιλαμβάνει επιπλέον συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Wizz IT ΑΕ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους ακολουθούν οι δικτυακοί τόποι τρίτων.

 

 

Χρήση συνδέσμων (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων

H Wizz IT ΑΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο ΔΤ ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης τους, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

 

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Wizz IT ΑΕ, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια του περιεχομένου που υπάρχει σε αυτούς.

 

Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ΔΤ της Wizz IT ΑΕ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Wizz IT ΑΕ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του ΔΤ και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ΔΤ από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς τη Wizz IT ΑΕ παρακαλούμε επικοινωνείτε ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης info@wizz.gr. Επιπλέον, αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του ΔΤ που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.