Bosch Service

Customer:

Bosch Service

Wizz Services:

Duration:

December 2009 - January 2010


Description:

Υλοποίηση

Η Wizz IT, αφού ολοκλήρωσε εξονυχιστικό έλεγχο του υπάρχον Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου, των διαδικασιών της «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» καθώς και των δυνατοτήτων του νέου κτηρίου, πρότεινε αλλαγές για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και για τη βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας της. Το έργο οργανώθηκε με πρωταρχικό κανόνα ότι η μεταφορά ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματός καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα σαββατοκύριακο, σε μόνο 48 ώρες, έτσι ώστε να μην επηρεάσει την κανονική λειτουργία της «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.».

Πριν ξεκινήσει η μεταφορά και η μετεγκατάσταση του παλαιού πληροφοριακού Συστήματος, η Wizz φρόντισε να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν ελεγχθεί όλες οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν στο νέο κτήριο, οι οποίες δε επηρέαζαν την κανονική λειτουργία της εταιρίας και όφειλαν να προηγηθούν της μεταφοράς. Αυτές οι εργασίες περιλάμβαναν την κατασκευή και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας του φυσικού δικτύου κατηγορίας 5 FTP, την εγκατάσταση ικριωμάτων, την κατασκευή των απαιτούμενων θέσεων εργασίας και γενικά εργασιών που θα δημιουργούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευνοϊκή μετεγκατάσταση του παλαιού πληροφοριακού Συστήματος και την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Με την μετακόμιση της εταιρίας, εκτός από τη γεωγραφική της θέση, έπρεπε να αλλάξουν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η Wizz IT έβγαλε την «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» από τη δύσκολη θέση να ενημερώσει ολόκληρο το πελατολόγιό της, τους συνεργάτες της και τους προμηθευτές της για την επερχόμενη αλλαγή των τηλεφώνων επικοινωνίας, παραμετροποιώντας κατάλληλα το τηλεφωνικό κέντρο της «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» και επιτυγχάνοντας την ορθή συνεργασία του αντίστοιχου πάροχου τηλεπικοινωνιών, εξασφάλισε την κανονική και αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου και κατοχύρωσε την σωστή δρομολόγηση όλων των κλήσεων παρά την αλλαγή των τηλεφώνων επικοινωνίας. Το έργο ολοκληρώθηκε με επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων λειτουργίας όλων των χρηστών, δημιουργία κεντρικού συστήματος διαχείρισης εταιρικού δικτύου (Domain Controller), την εγκατάσταση διαδικασιών backup δεδομένων και failover επικοινωνιών, καθώς και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των κοινόχρηστων πόρων πληροφορικής (αποθηκευτικός χώρος, εκτυπωτές, scanner, κλπ).

Προκλήσεις & Λύσεις: Επιλογή Καλωδίωσης

Η Wizz λαμβάνοντας υπόψη την έντονη καταπόνηση που θα αντιμετώπιζαν τα καλώδια της δικτύωσης κατά τη διάρκεια των διαφόρων εργασιών που θα διεξάγονταν, τη μηδενική ανοχή όσον αφορά την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου καθώς και την ύπαρξη βαριών μηχανημάτων και συσκευών στον χώρο εργασίας, τα οποία προκαλούν πολύ θόρυβο και πολλές παρεμβολές στα σήματα που μεταφέρονται από τη δομημένη καλωδίωση, αποφάσισε πως το καλώδιο της εταιρίας Draka - κατηγορίας 5 με κέλυφος (Cat 5 FTP) πρόκειται για τη χρυσή τομή ανάμεσα σε κόστος και ποιότητα. Όσον αφορά τον τερματισμό η επιλογή των εξαρτημάτων έγινε με βάση τα ίδια κριτήρια και για αυτό επέλεξε jacks Panduit της ίδιας κατηγορίας, τα οποία πέρα από την ανθεκτικότητά τους χαρακτηρίζονται επίσης από την ευκολία τοποθέτησης και τη μικρή πιθανότητα σφάλματος κατά τον τερματισμό (~1,5%).

Προκλήσεις & Λύσεις: Ασύρματη Ζεύξη Παλαιού & Νέου Δικτύου

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και η ύπαρξη τηλεφωνικών γραμμών είναι υποχρεωτικές προϋποθέσεις για την κανονική και αδιάλειπτη λειτουργία της «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.», και ύστερα από διάφορες καθυστερήσεις ήταν σχεδόν βέβαιο πως ο αντίστοιχος πάροχος τηλεπικοινωνιών δεν θα είχε πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις για να καλύψει εγκαίρως αυτή την ανάγκη. Για να μπορέσει η Wizz να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο δημιούργησε, προσωρινά, ασύρματη ζεύξη μεταξύ των δύο κτιρίων, πιο συγκεκριμένα μεταξύ των τοπικών τους δικτύων, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί και να δρομολογήσει την υπάρχουσα σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και τις τηλεφωνικές γραμμές του παλαιού κτιρίου για τις απαιτήσεις του καινούριου, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο της και τηρώντας το χρονοδιάγραμμα.

Προκλήσεις & Λύσεις: Server Migration

Με την μετακόμιση της εταιρίας επακόλουθη είναι και η φυσική μεταφορά των διακομιστών της. Οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε εταιρείας γι αυτό και η μεταφορά τους απαιτεί αφοσίωση και συνείδηση όλων των εμπλεκόμενων. Η Wizz ακολούθησε μια διαδικασία πέντε φάσεων για την ασφαλή μεταφορά των διακομιστών αλλά και των δεδομένων τους.

Αρχικά μελέτησε και να κατέγραψε όλες τις λειτουργίες και στη συνεχεια δημιούργησε αντίγραφα ασφαλείας (Back Up), πριν οποιαδήποτε φυσική παρέμβαση, με αποτέεσμα να εξασφαλίσει οτι η δομή και τα δεδομένα των διακομιστών θα παραμείνουν ανέπαφα, ανεξάρτητα από τη μεταφορά τους. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε για κάθε ένα ξεχωριστά.

Ακολούθησε η φυσική μεταφορά και η μετεγκατάστασή των διακομιστών. Όλη η διαδικασία πρέπει να γίνει με τεράστια προσοχή λαμβάνοντας υπόψη πόσο ευπαθής είναι αυτού του είδους ο εξοπλισμός. Πριν την επανεκίνηση των συστημάτων προηγήθηκαν εργασίες συντήρησης, όπως καθαρισμός από σκόνες και βρομιές, οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους.

Με την επανεκκίνηση των διακομιστών, στη νέα τους τοποθεσία πλέον, έγινε προσεκτικός έλεγχος όλων των λειτουργιών και υπηρεσιών τους έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην ακριβώς ίδια κατάσταση απ’ ότι πριν τη μεταφορά τους και έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τους χρήστες.

Τέλος, ύστερα από μελέτη και συζήτηση με τους χρήστες της «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.», έγιναν οι απαραίτητες παραμετροποιήσεις για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και απαιτήσεων του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Προκλήσεις & Λύσεις: VPN Failover

Οι καθημερινές λειτουργίες και ανάγκες της «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» βασίζονται σε υπηρεσίες διαδικτύου. Η Wizz για να εξασφαλίσει αυτή την ανάγκη εκμεταλλεύτηκε την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G) και σε συνδυασμό με τον δρομολογητή WizzEngines iRoute 3G κατέστησε δυνατή την μεταφορά δεδομένων και σε συνεργασία με τον κεντρικό δρομολογητή, υλοποίησε διαφανή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε περίπτωση.

Η Wizz χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες WizzEngines και σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3G προσέφερε στην «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» τη δυνατότητα να διαθέτει κινητά συνεργεία, τα οποία επισκέπτονται τον πελάτη στο μέρος όπου βρίσκεται το όχημα προς επισκευή, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους πόρους πληροφορικής της εταιρείας και να προβούν σε πλήρη διάγνωση και πιθανή επίλυση βλαβών.

Η επιπλέον σύνδεση αυτή εγγυάται μεταξύ άλλων και την απομακρυσμένη πρόσβαση από το τμήμα υποστήριξης της Wizz.

Αποτέλεσμα

Με την ολοκλήρωση του έργου η «Κατσίκης-Σαββόπουλος Ο.Ε.» απέκτησε ένα γερό περιβάλλον πληροφοριακών συστημάτων, αρκετά ευέλικτο και με ελάχιστες περιόδους χρόνου διακοπής λόγο χρήσης τεχνολογιών τελευταίας γενιάς.

Συγχρόνως είναι σε θέση να υλοποιήσει ένα πλήρες σύνολο εφαρμογών και υπηρεσιών για την υποστήριξη των διαδικασιών της με αποτέλεσμα να ενισχύσει τις υπάρχουσες διαδικασίες και τις πολιτικές διαφόρων τμημάτων της.

Τέλος, ευνοούμενη από την δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρει η failover πρόσβαση στο διαδίκτυο, ελαχιστοποίησε τη διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και τα γενικά έξοδα ανίχνευσης βλαβών όπως επίσης και οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα ασφάλειας του τρέχοντος συστήματος πληροφοριών.